Hiểu về quyền giám hộ ở Texas

Tòa án giám hộ Gavel

Bởi vì quyền giám hộ hạn chế một cách hiệu quả các quyền dân sự của người được giám hộ, các thỏa thuận pháp lý này được quản lý chặt chẽ bởi hệ thống tòa án. Giám hộ ở Texas là một quá trình phức tạp và tốn kém. Lời khuyên pháp lý có thể rất quan trọng để yêu cầu thành công quyền giám hộ.

Ở Texas, người giám hộ là người nắm quyền kiểm soát toàn bộ hoặc một phần đối với người hoặc tài sản của người khác. Chủ thể của việc giám hộ được gọi là người được giám hộ. Người được giám hộ có thể là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi hoặc một người trưởng thành bị mất khả năng tinh thần hoặc thể chất theo một cách nào đó. Về cơ bản, bất kỳ ai mà tòa án cho là không thể cung cấp đầy đủ thức ăn, chỗ ở và quần áo cho họ đều có thể trở thành người được giám hộ.

Quy trình giám hộ

Hiểu về quyền giám hộ ở Texas

Thông thường, một người muốn trở thành người giám hộ nộp đơn lên tòa án để được chỉ định người giám hộ. Đơn đăng ký gần như luôn được nộp tại quận mà phường tương lai hiện đang cư trú. Sau một quá trình có thể bao gồm đánh giá y tế hoặc tâm lý của người được giám hộ đề xuất, phỏng vấn tất cả các bên quan tâm và nhiều phiên tòa, quyền giám hộ sẽ được chấp thuận hoặc bị từ chối. Nếu bị từ chối, thì người được giám hộ có quyền tiếp tục tự quyết định về các vấn đề cá nhân và tài chính của họ.

Quyền giám hộ

Khi quyền giám hộ ở Texas được chấp thuận, thì người giám hộ có nghĩa vụ pháp lý bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người được giám hộ. Có thể có hai loại giám hộ khác nhau ở Texas. Một là quyền giám hộ của người đó; còn lại là quyền giám hộ đối với di sản. Đôi khi, một người duy nhất sẽ đồng thời là người giám hộ của người đó và di sản.

Với tư cách là người giám hộ của người đó, người được chỉ định có trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế đầy đủ, thức ăn, chỗ ở và quần áo. Điều này có thể bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau hoặc việc giám hộ có thể chỉ liên quan đến một số phần nhất định trong cuộc sống của người được giám hộ. Một người nào đó được chỉ định làm người giám hộ di sản sẽ kiểm soát các nguồn tài chính của người được giám hộ. Điều này có thể bao gồm việc nhận các khoản thanh toán từ các cơ quan chính phủ và viết séc để thanh toán các hóa đơn hàng tháng của phường. Việc hạch toán chặt chẽ tất cả các khoản thu nhập và các khoản thanh toán phải được báo cáo hàng năm cho tòa án.

Cần Hỗ trợ về Quyền Giám hộ ở Texas?

Mô hình Dịch vụ giới thiệu luật sư Texas có thể cung cấp hỗ trợ về giám hộ và di chúc, liên hệ trực tiếp với họ theo số (713) 510-7100.

Trung tâm Luật Gia đình Hoa Kỳ sẽ có thể cung cấp cho mọi người tất cả sự giúp đỡ mà họ cần với quyền bảo quản và quyền giám hộ.

Tiếng anh |  Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Trẻ em là trên hết
có thể được liên hệ bởi
điện thoại hoặc nhắn tin tại 713-931-8400
Bạn có thể ôm con của bạn ngày hôm nay? Chúng tôi có thể giúp!