Quyền thăm viếng

Nếu bạn, với tư cách là một người mẹ hoặc người cha, đã từng bị từ chối tiếp cận với con mình, điều đó có thể không tồi tệ bằng việc con bạn bị từ chối tiếp cận với cha mẹ của chúng, đây có thể là một trong những hình thức lạm dụng khủng khiếp nhất đối với đứa trẻ.

thăm viếng

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Trẻ em là trên hết
có thể được liên hệ bởi
điện thoại hoặc nhắn tin tại 713-931-8400
Bạn có thể ôm con của bạn ngày hôm nay? Chúng tôi có thể giúp!